Rekrutacja do przedszkola oraz szkoły podstawowej na na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie NR I47/2020
BURMISTRZA OPOLA LUBELSKIEGO z dnia 24 stycznia 2020r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opole Lubelskie.

Na podstawie art.30 ust. 1z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U, z 2018 r. poz, 994 ze zm.) oraz art. 154 ust, 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U, z 2018 f , poz, 996 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2O2O/2O21.

§2


Ustala się w załączniku nr 2 p do niniejszego zarządzenia, terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opole Lubelskie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Opola Lubelskiego
mgr inż. Sławomir Plis

Załącznik nr 1

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Opole Lubelskie

Etap rekrutacji /Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnegoData
od – do 2020r.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021do 28 lutego do godz. 15:00
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
2 – 27 marca
do godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 3 kwietnia
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych6 kwietnia
do godz. 13:00
Złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której zostało zakwalifikowane6 -10 kwietnia,
do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych15 kwietnia,
godz. 13:00
Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
od 15 kwietnia
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 14 sierpnia,
do godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym19 sierpnia
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 19 sierpnia,
godz. 13:00
Złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której zostało zakwalifikowane20-27 sierpnia,
do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 24 sierpnia,
godz. 13:00
Procedura odwoławcza od 24 sierpnia

Załącznik nr 2

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas I w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Opole Lubelskie

Etap rekrutacji/ Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnego Data od – do
2020r.
Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych od 2 marca
do 3 kwietnia,
do godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 15 kwietnia
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 17 kwietnia,
do godz. 13:00
Złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane 17-24 kwietnia,
do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 28 kwietnia,
do godz. 13:00
Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
od 28 kwietnia
Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 14 sierpnia,
do godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 19 sierpnia
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 19 sierpnia,
godz. 14:00
Złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało
zakwalifikowane
20-21 sierpnia,
do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 24 sierpnia,
godz, 13:00
Procedura odwoławcza od 24 sierpnia

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły.