KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WANDALINIE

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa w Wandalinie (dalej: Szkoła), reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Wojciech Podlaski,
  e-mail:biuro@systemyzarządzania.com.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 4. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: (i) ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, (ii)ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi, (iii) ustawą z dnia 10 maja 2018r.
  o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychiw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);
 5. związanych z udziałem ucznia w konkursach, zawodach, turniejach wycieczkach i innych wydarzeniach organizowanych przez Szkołę na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO;
 6. publikacji wizerunku oraz osiągnięć ucznia w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Szkołę w prasie lokalnej, telewizji, kronice, gazetce szkolnej, na stronie internetowej Szkoły i profilach Szkoły prowadzonych na portalach społecznościowych lub też w innych mediach wyżej nie wymienionych, na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 7. dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej ucznia ze Szkoły/świetlicy szkolnej, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 8. przeprowadzania archiwizacji dokumentów,zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wydanych na jej podstawach aktach wykonawczych oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym w szczególności: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Gminy w Opolu Lubelskim, podmioty obsługujące systemy informatyczne działające w Szkole.
 10. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 11. Dane osobowe uczniów i jego rodziców/prawnych opiekunów będą przechowywane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jak również ustawy z dnia
  14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
  i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, nie dłużej niż wymaga tego obowiązujące prawo.
 12. Posiada Pani/Pan prawo dostęp do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów Szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencją braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, brakiem możliwości udziału w konkursach, zawodach i innych wydarzeniach szkolnych oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze Szkoły/świetlicy przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny.
 14. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wandalinie Małgorzata Kozak