Czujesz się samotny, nikt Cię nie rozumie.

Chcesz porozmawiać o tym co Cię trapi.

Nie potrafisz porozumieć się z kolegami, nauczycielami, rodzicami.

A może chcesz podzielić się swoja radością i sukcesem.

Chciałbyś pomóc innym i nie wiesz w jaki sposób…

Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Zapraszamy uczniów , rodziców, nauczycieli!

Godziny pracy:

pedagoga szkolnego:

Poniedziałek  13.30-15.00

Wtorek    9.50 – 11.20

Środa   8.55 – 10.25

Czwartek   8.00 – 9.30

pedagoga specjalnego:

Poniedziałek 13.25-14.55

Wtorek 7.15 – 9.15

Piątek  10.40-12.40

psychologa szkolnego:

Poniedziałek  12.40-14.40

Wtorek   2.00-9.35  , 10.50 – 11.20

Środa  10.50-11.45

Czwartek   11.10 – 11.40

WIZYTA RAPERA, STREETWORKERA – DOBROMIRA MAKOWSKIEGO W OCK w OPOLU LUBELSKIM

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ

Szkoła realizuje Program Pozytywnej Profilaktyki Informacje na temat programu UNPLUGGED.

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2004-2006. Charakterystyka programu Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat. Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów uczestniczących w programie.

Cel programu

• ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków

• ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego Podstawy teoretyczne programu

• pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), której komponenty obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostarczenie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych

• skuteczność strategii w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w literaturze naukowej i sprawdzona w praktyce

• odwołuje się do wiedzy o predyktorach używania substancji psychoaktywnych w okresie dojrzewania i sposobach ich modyfikowania

• uwzględnia wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych

• odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej Tematyka zajęć dla młodzieży

• konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,

• wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,

• przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,

• wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,

• umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,

• wiedza o narkotykach. Metody realizacji zajęć dla młodzieży

• prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne. Tematyka zajęć dla rodziców

• informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem

• informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży

• wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania

• rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków

• konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny

• asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych. Ewaluacja programu Skuteczność programu sprawdzano w badaniach eksperymentalnych z losowym doborem do grupy eksperymentalnej i kontrolnej zgodnie z kryteriami RCT (Randomized Control Trial). Przeprowadzono ewaluację formatywną, procesu oraz ewaluację wyników z badaniem efektów odroczonych programu.[1] Wyniki badań potwierdziły, że :

• program jest skuteczny w ograniczaniu używania alkoholu, papierosów i narkotyków, a rezultaty utrzymują się ponad rok po programie

• udział w programie zmniejsza ryzyko codziennego palenia papierosów i epizodów upijania się

• program wzmacnia umiejętności odmawiania

• program ogranicza pozytywne oczekiwania i postawy odnośnie alkoholu, tytoniu, marihuany i narkotyków

• program jest bardziej skuteczny w zapobieganiu używania niż wpływu na zaprzestanie używania

• występują różnice efektywności programu ze względu na płeć – program jest bardziej skuteczny w grupie chłopców niż dziewcząt. Więcej na temat programu Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie European Drug Addiction Prevention Trial pod adresem http://www.eudap.net/

Zachęcamy do lektury publikacji szkolnych terapeutów: