Dodatkowe dni wolne

Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala się następujące dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021:

2 listopada 2020 r.

4 i 5 stycznia 2021 r.

25, 26 i 27 maja 2021 r

4 czerwca 2021 r.

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo wychowawcze.