Szkoła Podstawowa w Wandalinie

24-300 Opole Lubelskie
 
powiat opolski województwo lubelskie
 

Witamy  Dziś imieniny obchodzą : . Składamy im serdeczne życzenia.
Menu witryny
 
  Strona startowa
 Nasza Szkoła
  Misja
  Historia
  Wychowanie przedszkolne
  Nauczanie zintegrowane
  Nauczanie blokowe
 Informacje
  Ogłoszenia i komunikaty  
  Imprezy i uroczystości
  Plan zajęć
 Kadra 
  Dyrektor
  Rada Pedagogiczna
 Uczniowie
  Samorząd uczniowski
  Osiągnięcia
 Zainteresowania
  P. C. K.
  U.K.S. Wandalin
  Koła przedmiotowe
  Kółko misyjne
  Kółko teatralne
  Kółko taneczne
 Baza szkoły
  Klasy
  Biblioteka
  Boiska i tereny zielone
 Dokumenty
  Statut
  Program wychowawczy
  Program profilaktyki
 Nasza miejscowość
  Wandalin
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja 2011-09-03

 

Jak realizujemy projekty współfinansowane ze środków UE
 

 
 

W naszej szkole, od 4 marca 2009 roku realizowany jest projekt pt. "Pracuję na lepszy start". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie trwał do 30 czerwca 2011 roku.

Jest on zgodny ze strategią UE oraz PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do Edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Szkoła otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 222 617.81 na realizację dodatkowych zajęć z języka polskiego i matematyki w klasach V i VI przygotowujących do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową , odbywają się zajęcia z informatyki w klasie IV, zajęcia wyrównawcze w klasach I - III, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Ponadto został przydzielony nauczyciel wspomagający rozwój ucznia ze specyficznymi trudnościami.
Zajęcia współfinansowane przez UE w ramach EFS służą wszechstronnemu rozwojowi uczniów biorących udział w projekcie.

4 marca 2009

 
 

Uczniowie klasy VI biorący udział w projekcie, uczestniczący w zajęciach z matematyki i języka polskiego, przygotowujących do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową (zadanie 3 i 4) w roku szkolnym 2008/2009 wykazali się dużymi wiadomościami. Zewnętrzny sprawdzian kompetencji przeprowadzony przez OKE w Krakowie wykazał, że nasza szkoła uzyskała średni wynik 24.5 pkt, a więc wyższy niż w gminie- 22.5, powiecie - 21.5 pkt i województwie- 22.4 pkt. Jest to satysfakcja dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Jest to również motywacja do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych w przyszłym roku szkolnym.

 

19 czerwca 2009

 
 

Zakończyliśmy pierwszy etap projektu, w ramach którego odbywały się zajęcia z języka polskiego i matematyki przygotowujące do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową dla uczniów klas V i VI, którzy doskonalili i utrwalali wiedzę, zajęcia z informatyki wprowadzające w tajniki wiedzy informatycznej uczniów klasy IV, zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I-III, w których najbardziej potrzebujący uzyskali profesjonalne wsparcie. Uczniowie z dysfunkcjami dotyczącymi postawy i wymowy uczestniczyli w gimnastyce korekcyjnej i zajęciach logopedycznych. Udział w ich przełożył się na korektę wad wymowy i postawy a także na zupełne wyeliminowanie tych wad u niektórych dzieci, co zostało stwierdzone w badaniach kontrolnych prowadzonych przez specjalistę logopedę i fizjoterapeutę. W budżecie projektu zaplanowano i zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do przebiegu zajęć, a wśród nich podręczniki dla uczniów w łącznej kwocie ok. 12.000 zł. (dwanaście tysięcy zł.) Ze wsparcia skorzystało 53 uczniów, przy czym należy zaznaczyć, że niektórzy z nich brali udział w więcej niż jednym zadaniu. Rezultaty założone na miniony rok szkolny zostały osiągnięte.
Rozpoczęliśmy kolejny rok projektu, w porozumieniu z rodzicami zajęcia dla uczniów odbywają się w optymalnym czasie pracy. Dzięki dobrej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli projekt przebiega sprawnie.

10 września 2009

 
 

W Szkole Podstawowej w Wandalinie w sierpniu 2010r.dobiegł końca drugi etap projektu "Pracuję na lepszy start" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie klasy VI uczestniczący w ramach projektu w dodatkowych zajęciach z matematyki i języka polskiego przygotowujących do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, w roku szkolnym 2009/10 uzyskali bardzo dobre wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego mierzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Średni wynik uczniów naszej szkoły wyniósł 25,12 pkt., a więc wyższy niż: w gminie 23,86 pkt., w powiecie 23,62 pkt. oraz w województwie 24,39 pkt. Jest to satysfakcja dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców inwestujących w swoje dzieci. Uczestnictwo w projekcie poszerza zainteresowania, systematyzuje wiedzę a jednocześnie motywuje do nauki. Osiągane przez uczniów wyniki najlepiej obrazują zasadność prowadzonych zajęć, które będą kontynuowane w roku szkolnym 2010/11.
W klasach I-III uczniowie objęci pracą dydaktyczną w ramach prowadzonych zajęć wyrównawczych uzyskali zamierzony przyrost wiedzy i umiejętności w zakresie badanych edukacji.
Każdy uczestnik zajęć z informatyki przygotował prezentację multimedialną dotyczącą najważniejszych wydarzeń szkolnych.
Badania przeprowadzone przez specjalistów fizjoterapeutę i logopedę wykazały celowość prowadzonych zajęć z gimnastyki korekcyjnej i logopedii. Wynika z nich, że u wszystkich uczniów nastąpiła widoczna poprawa wykrytych wcześniej wad, zaś u niektórych pełna korekta, tak, że nie ma wskazań, by uczniowie kontynuowali terapię w nowym roku szkolnym, jedynie zalecone zostały wizyty kontrolne u specjalistów.
Zajęcia uczniów były wzbogacone wieloma pomocami dydaktycznymi zakupionymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

28 sierpnia 2010

 
 

W Szkole Podstawowej w Wandalinie w czerwcu 2011r. dobiegł końca realizowany od marca 2009r. projekt "Pracuję na lepszy start" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie klas V i VI uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z matematyki i języka polskiego przygotowujących do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. Absolwenci naszej szkoły w roku szkolnym 2010/11 uzyskali wysokie wyniki z zewnętrznego sprawdzianu kompetencji mierzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Średni wynik uczniów naszej szkoły wyniósł 30,9 pkt. na 40 pkt. możliwych do uzyskania a więc wyższy niż w gminie 25,8pkt., w powiecie 25,00 pkt. oraz w województwie 25,50 pkt. Zatem uczestnictwo w zajęciach, mających na celu poszerzenie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy okazało się zasadne. Jest to satysfakcja dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców inwestujących w swoje dzieci.
W klasach I-III uczniowie objęci pracą dydaktyczną w ramach prowadzonych zajęć wyrównawczych uzyskali zamierzony przyrost wiedzy i umiejętności w zakresie badanych edukacji.
Każdy uczestnik zajęć z informatyki w klasie IV przygotował prezentację multimedialną dotyczącą wydarzeń szkolnych.
W czerwcu zostały przeprowadzone przez specjalistów fizjoterapeutę i logopedę badania wśród uczestników zajęć z gimnastyki korekcyjnej i logopedii. Wynika z nich, że u wszystkich uczniów nastąpiła korekta wad postawy i wymowy. Niektóre dzieci nie mają już wskazań do kontynuowania terapii, innym jedynie zalecono wizyty kontrolne u specjalistów.
Zajęcia uczniów były wzbogacone wieloma pomocami dydaktycznymi zakupionymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, takich jak: książki, ćwiczeniówki, słowniki, figury i bryły geometryczne, pomoce wspomagające pracę dzieci podczas zajęć logopedycznych oraz wieloraki sprzęt do gimnastyki korekcyjnej.

 

Teresa Lankamer, 26 czerwca 2011

 
 
W ramach projektu "Pracuję na lepszy start" przeprowadzono przez specjalistę fizjoterapeutę badania z gimnastyki korekcyjnej.

W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa w Wandalinie przystąpiła do realizacji projektu pt. 'Pracujmy razem' - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej, realizowanym od dnia 01.08.2012r. do dnia 30.07.2013 r. przez Gminę Opole Lubelskie, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie, 9.1 . Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach: - dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz rozwijających zainteresowania; - rozwijających zainteresowania dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.