Szkoła Podstawowa w Wandalinie

24-300 Opole Lubelskie
 
powiat opolski województwo lubelskie
 

Witamy  Dziś imieniny obchodzą : . Składamy im serdeczne życzenia.
Menu witryny
 
  Strona startowa
 Nasza Szkoła
   Misja
  Historia
  Wychowanie przedszkolne
  Nauczanie zintegrowane
  Nauczanie blokowe
 Informacje
  Ogłoszenia i komunikaty  
  Imprezy i uroczystości
  Plan zajęć
 Kadra 
  Dyrektor
  Rada Pedagogiczna
 Uczniowie
  Samorząd uczniowski
  Osiągnięcia
 Zainteresowania
  P. C. K.
  U.K.S. Wandalin
  Koła przedmiotowe
  Kółko misyjne
  Kółko teatralne
  Kółko taneczne
 Baza szkoły
  Klasy
  Biblioteka
  Boiska i tereny zielone
 Dokumenty
  Statut
  Program wychowawczy
  Program profilaktyki
 Nasza miejscowość
  Wandalin
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrona Danych Osobowych
RODO
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Wandalinie, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Może się Pan/Pani z nami kontaktować telefonicznie - 818 270 007 , za pomocą poczty email: spwandalin@poczta.onet.pl lub osobiście
2) Szkoła powołała Inspektora Ochrony Danych Osobobowych. Z naszym inspektorem danych osobowych można się kontaktować telefonicznie: 223 500 140
3) Dane osobowe uczniów przetwarzane są w celu:
- Przyjęcia ucznia do szkoły;
- Realizacji zadań oświatowych;
- Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
- Realizacji działań promocyjnych szkoły w tym umieszczanie ich na tablicach ogłoszeń Szkoły, ulotkach, na stronie Internetowej (pod adresem http://spwandalin.pl), ;
- Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
4) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
5) Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
6) Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświaowego.
7) Dane osoboweuczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8) Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
9) Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/dziecka danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych w dowolnym momencie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
11) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana/dziecka danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.