Szkoła Podstawowa w Wandalinie

24-300 Opole Lubelskie
 
powiat opolski województwo lubelskie
 

Witamy  Dziś imieniny obchodzą : . Składamy im serdeczne życzenia.
Menu witryny
 
  Strona startowa
 Nasza Szkoła
  Misja
  Historia
  Wychowanie przedszkolne
  Nauczanie zintegrowane
  Nauczanie blokowe
 Informacje
  Ogłoszenia i komunikaty  
  Imprezy i uroczystości
  Plan zajęć
 Kadra 
  Dyrektor
  Rada Pedagogiczna
 Uczniowie
  Samorząd uczniowski
  Osiągnięcia
 Zainteresowania
  P. C. K.
  U.K.S. Wandalin
  Koła przedmiotowe
  Kółko misyjne
  Kółko teatralne
  Kółko taneczne
 Baza szkoły
  Klasy
  Biblioteka
  Boiska i tereny zielone
 Dokumenty
  Statut
  Program wychowawczy
  Program profilaktyki
 Nasza miejscowość
  Wandalin
   
 

Ostatnia aktualizacja 2012-09-07

 

"Pracujemy razem"- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych
 

 
 

Szkoła Podstawowa w Wandalinie przystąpiła do realizacji nowego projektu pt. "Pracujmy razem" - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej, realizowanym od dnia 01.08.2012r. do dnia 30.07.2013 r. przez Gminę Opole Lubelskie, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Działanie, 9.1 . Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach:
- dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz rozwijających zainteresowania;
- rozwijających zainteresowania dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

Różnorodne pomoce, w które przy okazji realizacji projektu wzbogaci się nasza szkoła, sprawią, że te zajęcia będą bardziej atrakcyjne i efektowne oraz przyczynią się do lepszej realizacji zaplanowanych celów.

Aktualnie trwa nabór uczestników projektu, który przebiega zgodnie z opracowanym Regulaminem rekrutacji.

 
Zobacz Regulamin rekrutacji uczestników projektu