Projekt edukacyjny

 1. Tytuł projektu: „Pokój moich marzeń”
 2. Opiekun projektu: Katarzyna Świątkowska
 3. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Wandalinie
 4. Klasa realizująca projekt: VII

Treści nauczania związane z realizacją projektu:

 Obliczenia w geometrii. Uczeń:

 1. oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych wymagających zamiany jednostek i w sytuacjach z nietypowymi wymiarami, na przykład pole trójkąta o boku 1 km i wysokości 1 mm;
 2. stosuje jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń);

Zadania tekstowe. Uczeń:

    5. do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności , a       

    także własne poprawne metody;

Obliczenia praktyczne. Uczeń:

8. oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość;

Cele ogólne projektu:

 • Zapoznanie uczniów z zasadami pracy nad projektem
 • Przedstawienie korzyści płynących z takiej metody pracy
 • Samodzielne dobranie wymiarów pokoju, które odpowiadają rzeczywistym warunkom
 • Przyswojenie podstawowych pojęć dotyczących wykonywania pokoju w skali 
 • Rozwój wyobraźni przestrzennej
 • Samodzielne wykonanie obliczeń dotyczących pół: pole podłogi- wyłożenie panelami, płytkami, pole ścian, pola mebli
 • Wdrożenie uczniów do korzystania z nowoczesnych technologii, w celu wykonania projektu pokoju (dla chętnych)

Cele szczegółowe:

 • Wykonanie plakatu, na którym będzie przyklejony projekt- rzut „pokoju marzeń” ( kartka A4 wykonana odręcznie  lub w programie graficznym i wydrukowana) w wybranej przez siebie skali wraz z obliczeniami wymiarów pokoju rzeczywistego i ich zamiany w skali.
 • Wykonanie obliczeń dotyczących potrzebnych materiałów na udekorowanie wnętrza: ilości paneli na podłogę, pola ścian i ilość potrzebnej farmy na jej pomalowanie, wielkość biurka itp.

Pomoce dydaktyczne:

– karton papieru, klej, nożyczki

-metrówka

-podręcznik

-program graficzny (opcjonalnie).

Wsparcie opiekuna projektu:

– rozmowy podczas lekcji matematyki na teams

– konsultacje poprzez wiadomości Messenger lub przez dziennik elektroniczny.

Realizacja projektu

I  etap 26.11-30.11.20 r- wykonanie projektu zrzutu pokoju z góry i przesłanie do nauczyciela

II etap 01.12-04.12.20 r- sprawdzenie poprawności wykonanych obliczeń ( dobranie zespołów 2 i 3 osobowych, które sprawdzą swoje projekty)

III etap 15.12.20- przygotowanie plakatów, które uzupełnione są o projekt i obliczenia dotyczące dekorowania wnętrza.

Przesłanie zdjęć plakatów w odpowiedzi do zadania ( 2 zdjęcia- 1 zdjęcie zrzut pokoju, 2 zdjęcie- cały plakat).

Czas realizacji:

26.11.2020 r-15.12.2020 r.

Sposób prezentacji projektu

– przekazanie zdjęć z prezentacją do oceny ( w trakcie zdalnej nauki)

– wykonanie galerii w szkole (po powrocie do szkoły) i na stronie internetowej szkoły (galeria zdjęć).

– prezentacja prac podczas zajęć zdalnych.

Ocena projektu ( każdy punkt oceniany w skali 1-3):

 • Poprawność wykonania prac;
 • Oryginalność podejścia do prezentowanych treści;
 • Pracochłonność i estetyka wykonania;
 • Wkład pracy i wykorzystanie technologii komputerowej.
 • Ciekawa analiza prezentowanych treści. dotyczących dekorowania wnętrza pokoju.

Prace wyróżnione:

Marcela
Filip
Oliwia
Bartek